Balwen Welsh Mountain @ Cheshire 2014

Balwen Welsh Mountain @ Cheshire 2014

Jacob @ Cheshire 2014

Jacob @ Cheshire 2014

Shropshire @ Cheshire 2014

Shropshire @ Cheshire 2014

Suffolk @ Cheshire 2014

Suffolk @ Cheshire 2014

Other sheep @ Cheshire 2014

Other sheep @ Cheshire 2014